Picking analysis, ok meglio in italiano tecniche di prelievo

Picking analysis, ok meglio in italiano tecniche di prelievo